Klicka på länken nedan för åtkomst till Brf Instegets stadgar.

Stadgar (PDF-dokument)

Förenings stadgar hänvisar till Bostadsrättslagen. Klicka på nedanstående länk för att se Bostadsrättslagen i sin helhet.

Bostadsrättslagen (1991:614)
För att ändra stadgarna krävs följande:
23 § Bostadsrättslagen (utdrag): Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.