Trivselreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljö med hänsyn till grannar och bostadsföreningen och kompletterar föreningens stadgar.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna.

Det innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om förverkande av bostadsrätten.

Har du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag på anslagstavlan i porten.

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna inte källardörrar öppna eller olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Din lägenhet är utrustad med brandvarnare. Batteriet bör kontrolleras regelbundet och bytas vid behov.

f) Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

g) Vid framförande av fordon inom området, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Tänk också på att alltid hålla god ordning i soprummen.

Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen samt avfallshantering betalas gemensamt av alla bostadsrättshavare.

4. Balkonger, altaner, uteplatser och tomter

Balkonger/altaner får inte användas för

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong-/altanmöblering.

b) skakning av mattor, sängkläder mm.

c) grillning med kol- eller gasolgrill. Elgrill är tillåtet.

d) på balkonger får blomlådor ej placeras utanför balkongräcket.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i för ändamålet avsedda utrymmen och inte ställas utanför porten eller altan. Trapphusen skall hållas helt fria av brandskyddsskäl. Barnvagnar och rollatorer förvaras i särskilda rum i entréerna.

7. Gården

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm. samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats.

8. Sophantering

Hushållssopor slängs i föreningens sophus som är placerat mitt emot entrén till nummer 90. Alla boende har ett gemensamt ansvar att hålla god ordning i soprummen. Kärl för källsortering finns på Tellusborgsvägen 53, en liten promenad in i Midsommarkransen. Återvinningscentraler finns i Östberga eller Högdalen.

9. Förråd

I förråden får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats.
Brandfarliga vätskor t.ex. målarfärg, kemikalier eller gastuber får ej förvaras på vind eller i förråden. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren. Rökning är förbjuden.

10. Parabolantenn, markiser, spaljéer o.dyl.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan fast installation på fasad/balkongräcke eller tak.

11. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från bostadsrätten. Skyldigheten gäller i bostadsrätten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus och hiss.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan.

12.  Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning

13. Andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar eller upplåtelseavtal.

14. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar eller Bopärm. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster, delar av balkongen samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

15. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i kök och badrum. Alla arbeten skall utföras fackmannamässigt. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

16. Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Dessa trivselregler med bilaga 1 skall finnas i till lägenhet hörande pärm som överlämnas till den som övertar Din lägenhet!