Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Nuvarande styrelse är vald vid den ordinarie årsstämman och konstituerad vid möte den 28 maj 2019.

Emma Karlsson (ordförande)
Narina Bengtsson (ledamot)
Louise Gadstam (ledamot)
Alexandra Davidsson (ledamot)

Cecilia Västgård (suppleant)

För att kontakta styrelsen skicka ett mail till brfinsteget@gmail.com

Arvode

Föreningsstämman beslutade enhälligt att arvode för nästkommande verksamhetsår ska utgå till styrelsens ordförande med ett belopp om 2 500 kr per månad, styrelsens övriga ledamöter 2 000 kr per ledamot och månad, styrelsens suppleanter 1000 kr per suppleant och månad. Extern revisor skall arvoderas efter fakturering.