Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Nuvarande styrelse är vald vid den ordinarie årsstämman och konstituerad vid möte den 15 maj 2017.

Emma Karlsson (ordförande)
Daniel Schott (ledamot)
Narina Bengtsson (ledamot)
Linda Gustafsson (ledamot)
Simon Nkangi (ledamot)
Alexandra Davidsson (ledamot)
Kimo Millelin (ledamot)

Marianne Grünwald (suppleant)
Louise Gadstam (suppleant)
Cecilia Västgård (suppleant)

För att kontakta styrelsen skicka ett mail till brfinsteget@gmail.com

Arvode

Föreningsstämman beslutade enhälligt att arvode för nästkommande verksamhetsår ska utgå till styrelsens ordförande med ett belopp om 2 500 kr per månad, styrelsens övriga ledamöter 2 000 kr per ledamot och månad, styrelsens suppleanter 1000 kr per suppleant och månad. Extern revisor skall arvoderas efter fakturering.